Kamp Morra

Yn it nijs dat al gjin nijs mear is ferstjitten foar’t it wurd

útsprutsen wurdt

mar fergetten

net troch de memmen fan moarre

yn gefjocht mei stôk en tou op it grien fan noardeast

alle

fjouwer tûzen

twa

hûndert twa

en 

tweintich

sis my datst se telst

en net fan

– – = +

fiifhûndert

ûnder de

_______

it rekkenskriftke gau ticht

de hardliner úthingje

in stimpeltsje yn in hoekje
skiednis

dêr’t wy rom omhinne

kinne

as wy hegere grûn sykje

Geart